Tìm hiểu cách phân loại bảo hiểm

Tìm hiểu cách phân loại bảo hiểm

Có nhiều tiêu thức và cách thức để phân loại bảo hiểm. Tuy nhiên tại mỗi quốc gia, việc phận loại bảo hiểm thường được luật hóa và qui định rất rõ ràng. Theo Luật Kinh doanh bảo hiểm của Việt Nam (Sửa đổi năm 2010) các nghiệp vụ bảo hiểm được chia thành: Bảo hiểm nhân thọ, Bảo hiểm phi nhân thọ, Bảo hiểm sức khỏe và các nghiệp vụ bảo hiểm khác.

Tìm hiểu cách phân loại bảo hiểm

Tìm hiểu cách phân loại bảo hiểm

Bảo hiểm nhân thọ, gồm :

Bảo hiểm Sinh kỳ
Bảo hiểm Tử kỳ
Bảo hiểm Hỗn hợp
Bảo hiểm Trả tiền định kỳ
Bảo hiểm Liên kết đầu tư
Bảo hiểm Hưu trí
Bảo hiểm Trọn đời
Bảo hiểm phi nhân thọ, gồm

Bảo hiểm tài sản và bảo hiểm thiệt hại
bảo hiểm thiệt hại
Bảo hiểm hàng hóa
Bảo hiểm hàng không
Bảo hiểm xe cơ giới
Bảo hiểm cháy, nổ
Bảo hiểm thân tàu và trách nhiệm dân sự của chủ tàu
Bảo hiểm trách nhiệm
Bảo hiểm tín dụng và rủi ro tài chính
Bảo hiểm thiệt hại kinh doanh
Bảo hiểm nông nghiệp
Bảo hiểm sức khỏe, gồm :

Bảo hiểm tai nạn con người
Bảo hiểm y tế
Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe
(Các nghiệp vụ bảo hiểm khác do Chính phủ quy định)

Theo thongtinbaohiem.net