vai trò của bảo hiểm

Bảo hiểm có vai trò quan trọng để phát triển xã hội

Bảo hiểm có vai trò quan trọng để phát triển xã hội

Sự phát triển đa dạng về các sản phẩm bảo hiểm như bảo hiểm hỏa hoạn, tai nạn, xây dựng và lắp đặt, bảo hiểm nông ngiệp, bảo hiểm hàng hải…. Bảo hiểm tác động và ảnh hưởng nhiều đến