Manulife Việt Nam

Thông tin bảo hiểm nhân thọ Manulife Việt Nam

Thông tin bảo hiểm nhân thọ Manulife Việt Nam

Bên cạnh kênh phân phối truyền thống qua đại lý, Manulife Việt Nam đa dạng hóa hoạt động kinh doanh bằng việc cùng các đối tác ngân hàng triển khai kênh phân phối sản phẩm bảo hiểm qua ngân hàng