đại lý bảo hiểm nhân thọ

Những kiến thức cần thiết để làm việc với đại lý bảo hiểm nhân thọ

Những kiến thức cần thiết để làm việc với đại lý bảo hiểm nhân thọ

Để có thể bảo vệ được quyền lợi của khách hàng, các công ty đã xây dựng một hệ thống giám sát chặt chẽ, kết hợp quy định trong luật kinh doanh bảo hiểm về đào tạo và hoạt động