công ty bảo hiểm nhân thọ uy tín

Hướng dẫn đánh giá công ty bảo hiểm nhân thọ uy tín

Hướng dẫn đãnh giá công ty bảo hiểm nhân thọ uy tín

Theo sốố liệu được đưa ra bởi Vietnam Report, Bảo Việt nhân thọ, Prudential Việt Nam và Dai-ichi Việt Nam có mức tổng điểm quy đổi tương đương nhau, Sau đó là Chubb Life và AIA có điểm tài chính