các thuật ngữ bảo hiểm

Tìm hiểu một số thuật ngữ bảo hiểm

Tìm hiểu một số thuật ngữ bảo hiểm

Những đối tượng chịu tác động trực tiếp của rủi ro và vì thế làm quyền lợi được bảo vệ bởi hợp đồng bảo hiểm bị tổn hại. Mỗi hợp đồng bảo hiểm có đối tượng bảo hiểm riêng và