các loại bảo hiểm

Phân loại bảo hiểm theo tiêu chí đối tượng được bảo hiểm

Phân loại bảo hiểm theo tiêu chí đối tượng được bảo hiểm

Phân loại nghiệp vụ bảo hiểm theo đối tượng bảo hiểm được sử dụng rộng rãi và rất có ý nghĩa thực tiễn. Mỗi đối tượng bảo hiểm có những đặc tính riêng vì thế những nguyên tắc, phương pháp