Bảo hiểm phi nhân thọ là gì

Thế nào gọi là bảo hiểm phi nhân thọ?

Thế nào gọi là bảo hiểm phi nhân thọ?

Bảo hiểm phi nhân thọ không chỉ đơn thuần là đảm bảo cho các rủi ro về con người (sức khoẻ, tai nạn, du lịch…), mà còn đảm bảo các rủi ro cho tài sản (nhà cửa, ôtô…) và trách