Bảo hiểm công nhân

Tìm hiểu bảo hiểm cho công nhân xây dựng

Tìm hiểu bảo hiểm cho công nhân xây dựng

Thương tật vĩnh viễn bộ phận thân thể: Được chi trả theo tỷ lệ % trên số tiền bảo hiểm công nhân ghi trong hợp đồng hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm công nhân (Tỷ lệ % đối với từng