bảo hiểm cho công nhân xây dựng

Tìm hiểu bảo hiểm cho công nhân xây dựng

Tìm hiểu bảo hiểm cho công nhân xây dựng

Thương tật vĩnh viễn bộ phận thân thể: Được chi trả theo tỷ lệ % trên số tiền bảo hiểm công nhân ghi trong hợp đồng hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm công nhân (Tỷ lệ % đối với từng