bảo hiểm bắt buộc

Tìm hiểu bảo hiểm tự nguyện và bảo hiểm bắt buộc

Tìm hiểu bảo hiểm tự nguyện và bảo hiểm bắt buộc

Bảo hiểm bắt buộc là loại bảo hiểm do pháp luật qui định về điều kiện bảo hiểm, mức phí, số tiền bảo hiểm tối thiểu mà tổ chức, cá nhân tham gia bảo hiểm và doanh nghiệp bảo hiểm